پیشوندها و پسوندها

پیشوندها و پسوندها

همه چیز درباره پیشوند ها و پسوندها اگر انگلیسی زبان هستید، بطور ضمنی تمامی پیشوندها و پسوندها و میانوند ها را میشناسید. بطور مثال میدانید که اگر کلمه ای به -tion ختم شود باید مانند یک اسم با آن رفتار کرد. و همچنین اگر در ابتدای کلمه ای im- قرار گرفت آن کلمه منفی خواهد […]

پیشوندها و پسوندها ادامه مطلب »